Tagi

, , , , ,

Jak czytamy na oficjalnej stronie T-Mobile Polska od początku marca 2015 udostępniono możliwość doładowywania konta za pomocą płatności w Bitcoin. Transakcja jest obsługiwana przez firmę InPay. „Usługa InPay zro­dziła się z marze­nia o tym, aby doko­na­nie płat­no­ści cyfrową walutą było moż­liwe wszę­dzie tam gdzie na co dzień pła­cimy kartą lub gotówką.” Zrzut ekranu 2015-03-11 o 23.55.22

Mimo, że Bit­coin sam w sobie jest tech­no­lo­gią o ogrom­nych moż­li­wo­ściach, to w przy­padku zasto­so­wa­nia w han­dlu poja­wia sie kilka pro­ble­mów, które InPay  posta­no­wił roz­wią­zać, aby umoż­li­wić szer­szą adop­cję cyfro­wej waluty.