Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bardzo pozytywna i przez wielu oczekiwana decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej = cyfrowe waluty są zwolnione z podatku VAT.
Nie jest to „wiążące” dla krajów członkowskich, jednakże będzie pewną wskazówką m.in. dla rządu Polski. A już teraz można stwierdzić ze 100% pewnością, że inwestorzy, przedsiębiorcy, górnicy (autoryzujący transakcje w btc) i użytkownicy przeniosą swoje Bitcoiny i całą swą aktywność do tych krajów wspólnoty gdzie zasady opodatkowania (nie tylko VAT ale i dochodów) będą najprostsze i najbardziej przyjazne.

court_2380868b

Pozostaje nam liczyć na to, że Polska znajdzie się w gronie tych krajów rozsądnych – idąc w ślady na przykład Wielkiej Brytanii.

Cytat i link źródłowy:
Dyrektywa 2006/112/WE
„Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c) oraz art. 135 ust. 1 lit. d)-f) – Odpłatne świadczenie usług – Transakcje wymiany wirtualnej waluty „bitcoin” na waluty tradycyjne – Zwolnienie”

1) Artykuł 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu stanowią transakcje, takie jak w postępowaniu głównym, polegające na wymianie waluty tradycyjnej na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom.

2) Artykuł 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu.

Artykuł 135 ust. 1 lit. d) i f) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że takie świadczenie usług nie wchodzi w zakres stosowania tych przepisów.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=170305&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=755724

Reakcja rynków = najwyższa tegoroczna (2015) cena Bitcoin została właśnie osiągnięta:
http://www.coindesk.com/bitcoin-price-hits-new-high-for-2015/